Streaming edició 2022

Ja pots veure totes les conferències que van tindre lloc durant la huitena edició: